Google PlusYoutube
ПГ "Петър Парчевич"
Професионална гимназия в град Раковски
Основно меню

Алгоритъм за подаване на Заявление за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние в срок до 30 дни по желание

/от 1-во до 5-то число на текущия месец/ или по здравословни причини /по всяко време през учебната година/

 

1.Подаване на Заявление по образец от сайта на училището

2.Проверка на наличните документи

3.Директорът издава становище за възможността ПГ"Петър Парчевич" да осигурява обучение в електронна среда от разстояние

4.Директорът изготвя доклад до РУО за успеха, отсъствията и активността на ученика за изиминалата учебна година

5.В срок от един ден директорът трябва да информира РУО за постъпилото заявление, като изпраща с придружително писмо следните документи:

-Заявление по образец, попълнено отродетеля

-Декларация за техническа обезпеченост на обучението в електронна среда, попълнена и подписана от родителя

-Копия на медицински документи, доказващи заболяване на ученика/член на семейството, налагащи обучение в електронан среда от разстояние-предоставят се от родителя

-Становище на директора за възможност за ОЕСР-издава се от директора

-Копие от становището получава класният ръководител и го съхранява в документацията на класа

Обучението в електронна среда от разстояние трябва да се организира до 5 работни дни, а до тогава се осигурява асинхронно обучение от всички педагогически специалисти, преподаващи в паралелката.

Необходимите образци на документите можете да намерите на линковете по-долу!

Заявление-е-обучение-по-желание

Заявление-е-обучение-здавословни-причини

Декларация-техническа-обезпеченост